Science et Religion

ontologie

Rechercher dans les définitions (terme ou expression)
Commence par Contient Terme exactSe prononce comme
Tout A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Définition
ontologie

[ştiinţă] (din gr. on, al vb. einai = ceea ce este, respectiv din gr. logos = discurs)

Spre deosebire de antichitate, modernitatea propune un demers ştiinţific care se delimitează riguros de orice afirmaţie privind ceea ce este „în fiinţă” un obiect al cunoaşterii ştiinţifice. În acest sens, viziunea lui Aristotel cum că „ există o ştiinţă care studiază Fiinţa aşa cum este ea şi atributele care îi aparţin în chip esenţial. Ea nu se confundă cu nici una dintre ştiinţele numite particulare, pentru că nici una dintre aceste ştiinţe nu consideră în general fiinţa ca fiinţă, ci decupând o parte din ea îi studiază atributele” 1, nu convinge cu nimic cum că ontologia ar putea fi considerată o ştiinţă în accepţiunea modernă a termenului. Ontologia pare să facă parte mai curând din câmpul cercetării filosofice, metafizice. Semnalând dificultatea unei încadrări precise a ontologiei în chiar interiorul filosofiei, remarcăm că unii o consideră ca desemnând „generalitatea filosofiei fiinţei prin opoziţie cu specializările metafizicii (teologie, cosmologie, psihologie).”2 Cert este că termenul „ontologie” îl întâlnim formulat ca atare la începutul secolului şaptesprezece, menţionat în articolul „Abstractio” din Lexicon philosophicum al lui Rudolf Göckel 3 (deci ca termen filosofic), şi definind în acest context „filosofia fiinţei sau a transcedentaliilor” (noţiune aparţinând scolasticii). Termenul va căpăta mai târziu la Kant un sens „idealist şi critic”, purtând „funcţia de a determina sistemul de concepte şi principii de aşteptare (entendement, fr.) (transcedentaliile scolasticii) fără relaţii cu obiectele date.” 4

Ontologia nu poate fi considerată ştiinţă, ci (eventual) filosofie. Dată fiind însă particularitatea obiectului său de cercetare („fiinţa” – „ousia”; ontologia este în fapt o „ousia”-ologie), şi având în vedere definiţia ontologică pe care Dumnezeu Însuşi o ofera umanităţii despre Sine - „Eu sunt Cel ce sunt” – în Vechiul Testament, ne întrebăm legitim: să fie mai curând ontologia un gest de teologie? Dacă scolastica apuseană părea a accepta ontologia în câmpul preocupărilor sale (cel puțin privind creația), teologia răsăriteană, afirmând apofatismul absolut în ceea ce priveşte cunoaşterea a ceea ce este „în fiinţă” Fiinţa divină, care constituie „obiectul” prin excelență al preocupărilor sale (și doar în mod secundar creația), se regăseşte mai curând în viziunea conform căreia „ontologia se distinge de teologie prin aceea că discursul categorial nu are priză asupra Fiinţei divine [...] ştiinţa fiinţei ca fiinţă trece prin punerea în relaţie predicativă a diferitelor categorii, destinată să rezolve întrucâtva imposibilitatea unei intuiri directe a fiinţei.” 5

Ontologia poate constitui astăzi paradoxalul cadru catalizator al unei reînoite reflecţii ştiinţifice şi teologice în măsura în care fizica contemporană oferă posibilitatea unei întâlniri cu realul îndepărtat, profund, „acoperit”, iar teologia propune trăirea concretă a tainicului, a apofaticului:

„[...] fizica actuală […] pare a furniza trei certitudini. Prima este că răspunsurile la chestionarea ontologică nu mai ţin de domeniul banalului. Ele nu mai pot fi de tipul: „există corpusculi numiţi electroni, neutrino, fotoni şi quarci şi toate lucrurile care există nu sunt decât combinaţii ale corpusculilor în chestiune”. A doua este că principiul diviziunii prin gândire, scump lui Descartes, dacă este a fi păstrat pentru ştiinţă, este a fi respins pentru ontologie. Şi a treia, parţial legată de a doua, este că fizica actuală nu este o ontologie [...] Fizica ne poate spune care reprezentări ale realităţii sunt de respins întrucât sunt contrarii experienţei, dar nu îi aparţine a ne putea spune cu certitudine dacă cutare sau cutare reprezentare este adecvată realităţii. Şi atunci, ceea ce există, fiinţa, ce este? [...] marile interogaţii ale filosofiei perene, pe care le-am crezut depăşite, se redeschid, dar fără o ştergere a celor achiziţionate (între timp, n.n)” 6

Ceea ce face pe fizicianul contemporan să se întrebe:

„Cum putem, în toate acestea, să ne regăsim un pic reperele? Va fi aceasta mai curând de partea teologiei? O invită, evident, caracterul în acelaşi timp unitar şi transcendent al acestui „real ultim”. Dar aceasta va fi, mai curând, îmi pare, teologia negativă de tip Dionisie Areopagitul [...] decât teologia, prea compromisă cu „realismul obiectivist” care-şi găseşte principalele repere la Aristotel” (autorul se referă aici la teologia scolastică catolică, n.n) 7

Iată o pledoarie privind nevoia omului de ştiinţă contemporan, în demersul său de înţelegere a realităţii profunde, de a se sprijini pe reperele gândirii tradiţionale autentice, a celei neimpurificate de amestecul cugetării filosofice raţionalizatoare. Întâlnirea cu realul (cel atât de) tainic pare a cere în mod necesar un gest de investigare (cât mai) cuprinzător și care să profite de bogăţia competenţelor specifice ştiinţei, ale teologiei, şi, de ce nu, ale ontologiei (cu specificitatea demersului ei):

„Realul este departe, este limpede. Întrebare: este el fizic sau non-fizic? Înţeleg prin aceasta: este el în totalitatea sa descriptibil [...] prin mijloacele unei ştiinţe exacte (şi, de preferinţă, unificate)? Ştiinţa, altfel spus, poate ea să vizeze o realitate în sine? Poate spera ea într-o zi să devină ontologie, sau, mai precis, ontologia?” 8

Observaţie: termenul „fiinţă” este utilizat aici făcând referire la ceea ce există, însufleţit sau neînsufleţit (être, fr.). Chestiunea se pune cu acuitate în fizica cuantică în măsura în care „obiectul” cuantic este un „être”, un obiect care nu mai seamănă cu nimic obiectului fizicii clasice, fiind şi material şi imaterial, şi localizat şi nelocalizat.

Bibliografie: 1. Didier Ottaviani, Ontologie, în vol. Dictionnaire des concepts philosophiques, ed. CNRS Éditions – Larousse, 2006, p. 580; 2. Christian Godin, Dictionnaire de philosophie, ed. Fayard – Editions du temps, 2004, p. 905; 3. Didier Ottaviani, op. cit., p. 580; 4. Christian Godin, op. cit., p. 905; 5. Didier Ottaviani, op. cit., p. 581; 6. Bernard d’Espagnat, Physique contemporaine et intelligibilité du monde, PhiloScience, no. 1, 2004-2005, p. 9; 7. Ibidem, p. 9; 8. Bernard d’Espagnat (Florilège pour une autre lecture de l’univers), op. cit., p. 71.

A se vedea şi: realitate.